Regulamin

I. Postanowienia ogólne

§1

Regulamin niniejszy normuje zasady korzystania z witryny i sklepu internetowego, a także stosunki cywilnoprawne pomiędzy podmiotami będącymi stronami umowy kupna-sprzedaży na odległość, w której jedną ze stron jest sklep Esoczewki.pl, w zgodzie z obowiązującym prawem. 
§2
Warunkiem korzystania z witryny i sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zaakceptowanie go w całości.
§3
Sprzedawca i właściciel witryny zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie bez powiadomienia. Użytkownik jest zobowiązany do regularnego zapoznawania się z regulaminem.
§4
O ile z treści nie wynika inaczej, poniższe wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujace znaczenie:
a.)Witryna - wszelkie informacje dostępne w sieci Internet pod adresem www.esoczewki.pl    
b.)Własciciel witryny - NZOZ Gabinety Medyczne s.c. Jędrzejów, ul Dr Kwarty 4, 28-300 Jędrzejów.  
c.)Klient- osoba w jakikolwiek sposób korzystajaca z zasobów witryny internetowej www.esoczewki.pl w tym dokonujaca zakupów.    
d.)Sklep - integralna czesc witryny internetowej www.esoczewki.pl umozliwiajaca zarejestrowanym Klientom na zawieranie umowy kupna-sprzedazy na odleglosc.    
e.)Umowa- umowa kupna-sprzedaży zawierana na odległość zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.(Dz. U. Nr 22, poz. 271) pełny tekst ustawy link http://bap-psp.lex.pl/serwis/du/2000/0271.htm    
oraz  Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
f.)Sprzedawca- Osoba, która w imieniu sklepu dokonuje wszelkich czynności związanych z umową pomiędzy kupującym, a sklepem.

II. Zasady korzystania z witryny

§5

Właściciel witryny zastrzega, że informacje podawane w witrynie są niepełne.
§6
Właściciel witryny nie odpowiada za błędy i nieścisłości, które znajdują się w treści witryny.
§7
Klient oświadcza, że żadna z informacji zawartych w treści witryny nie będzie przez niego traktowana jak fachowa porada medyczna, diagnoza stanu zdrowia i wskazanie sposobu leczenia.
§8
W wypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących swojego stanu zdrowia Klient zobowiązany jest do zasięgnięcia specjalistycznej porady lekarskiej
§9
Klient oświadcza, że używajac soczewek kontaktowych znajduje sie pod opieką lekarza okulisty aplikujacego soczewki kontaktowe, wykonuje regularne (zalecane co 6 miesiecy ) badania stanu zdrowia oczu, jest poinstruowany w zakresie zakladania, zdejmowania, pilegnacji i przechowywania soczewek kontaktowych, potrafi samodzielnie wykonac wszystkie czynnosci bedące treścią tego instruktazu, został poinformowany przez lekarza o objawach niepożadanych i zastosuje sie do zaleceń lekarza specjalisty w wypadku ich wystapienia, dokonuje zakupu soczewek przepisanych mu przez tego lekarza okulistę dokładnie co do typu i mocy jakie sa mu przepisane.
§10
Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy innych użytkowników, jeżeli jego zdaniem, zawierają one treści nieodpowiednie; bez powiadamiania o tym autora.
§11
Własciciel nie ponosi odpowiedzialności za:
a.)Treści umieszczane przez innych Klientów w komentarzach
b.)Zmiany lub braki w informacjach podanych w treści witryny bedące skutkiem działania nieuprawnionych osób trzecich
c.)Szkody, które Klienci mogą ponieść z tytułu nieuprawnionego działania osób trzecich, w szczególności wskutek wirusów komputerowych,   

III. Zasady realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym.

§12
Zamówienie w sklepie internetowym można składać w sieci Internet, poprzez pocztę elektroniczną, telefonicznie i faxem.
§13
Sprzedawca ma prawo do weryfikacji danych Klienta.
§14
Sprzedawca ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia jeżeli dane Klienta są niepełne, nieprawdziwe lub nie ma możliwości ich zweryfikowania. O odmowie przyjęcia zamówienia Klient jest powiadamiany drogą elektroniczną, o ile podał adres poczty elektronicznej.
§15
Sprzedawca ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia jeżeli występują, choćby przejściowe, braki zamówionego przez Klienta towaru w magazynie Sprzedawcy. W takim wypadku Klient jest powiadamiany o braku możliwości realizacji zamówienia drogą elektroniczną, o ile podał adres poczty elektronicznej, telefonicznie lub faxem.
§16
Umowę uważa się za zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia do realizacji
§17
Przyjęte zamówienia realizowane są niezwłocznie nie później niż wciągu 7 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji, w miarę dostępności towaru w magazynie sprzedawcy.
§18
O terminie realizacji zamówienia Klient jest powiadamiany drogą elektroniczną , o ile podał swój adres poczty elektronicznej.    

IV.Ceny Towarów

§19
Ceny na poszczególne towary podane są w treści witryny.
§20
Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
§21
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do ceny towaru Klient ma prawo do otrzymania od Sprzedającego potwierdzenia ceny na piśmie. Klient otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną , o ile podał adres poczty elektronicznej, lub faxem.
§22
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w każdym czasie bez wcześniejszego powiadomienia.
§23
Ewentualna zmiana cen nie dotyczy przyjętych zamówień będących w trakcie realizacji, zamówienia te są realizowane w cenach obowiązujących w momencie złożenia zamówienia

V.Płatności

§24

Dostępne formy płatności w sklepie:
a) płatność przelewem
b) płatności online – za pośrednictwem internetowego systemu rozliczeń

c) płatność kartą
d)płatność za pobraniem
e) płatność dokonana w sklepie

§25
Wybór właściwej formy płatności następuje podczas wypełniania formularza zamówienia.
§26
Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: „płatność przy odbiorze” wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez Firmę Kurierską.
§27
Po wyłączeniu formy dokonania zapłaty wymienionej w §26 Klient może korzystać z pozostałych form zapłaty
§28
Zamówienia z formą płatności wymieninymi w punkach a) b) c) §24 zwane dalej "elektronicznymi formami płatności"  będą wysyłane w następującej kolejności:
a) w przypadku księgowania zapłaty na koncie sprzedawcy do godziny 12-tej – zamówienie zostanie wysłane tego samego dnia (dotyczy dni poniedziałek do piątek)
b) przypadku księgowania zapłaty na koncie sprzedawcy po godzinie 12-tej – zamówienie zostanie wysłane w następnym dniu roboczym.
§29
W przypadku, gdy płatność za zamówienie w formie elektronicznej będzie niższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniu dopłaty, według zasad opisanych powyżej.
§30
W przypadku gdy płatność za zamówienie w formie elektronicznej będzie wyższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta bankowego celem zwrócenia powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona w terminie do 48 h od otrzymania informacji z nr konta od klienta.
§31
Dokonując płatności w formie elektronicznej należy wpisać dane wyświtlające się w formularzu zamówienia, po dokonaniu wyboru formy płatności.
§32
Adres sklepu wymienony w §4 b) jest miejsce płatności w przypadku płatności w formie przewidzianej w punkcie e) §24
§33
W przypadku płatności wymienionej w punkcie e) §24 klient może zarządać od sprzedawcy pokwitowania zapłaty.

VI. Dostawa

§34

 Sprzedawca dostarcza zamówione przez Użytkownika towary za pośrednictwem:
a)firmy kurierskiej
b)firmy InPost
c)pośrednictwem Poczty Polskiej
 §35
Wyboru dostawcy dokonuje Kupujący w trakcie składania zamówienia poprzez zaznaczenie właściwej opcji spośród wskazanych przez Sprzedawcę w „Formularzu zamówienia”. 
§36
Kupujący może zastrzec w formularzu zamówienia odbiór osobisty towaru.
§37
Koszty wysyłki pokrywa kupujący.
§38
Kupujący jest informowany o koszcie dostawy w formularzu zamówienia.
§39 
   Koszty dostawy zostaną uwzględnione na paragonie albo fakturze na życzenie Klienta
§40
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do kosztów dostawy, Klient ma prawo do otrzymania od Sprzedającego potwierdzenia wysokości opłaty na piśmie. Klient otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną , o ile podał adres poczty elektronicznej, lub faxem.
§41
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta lub błędem wynikającym z pracy dostawcy
§42
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze uszkodzenia przesyłki, kupujący może odmówić przyjęcia uszkodzonego towaru i jest zobowiązany do wskazania uszkodzeń kurierowi i potwierdzenia ich w protokole.

VII. Zwroty  

§43

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)wraz z pożnijszymi nowelizacjami   Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży  w terminie 14 dni zgodnie z nowelizacją ustawy .
§44
Warunkiem koniecznym uzyskania zwrotu jest wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną z oświadczeniem woli otrzymania zwrotu i informacją o wysłaniu towaru z powrotem do sklepu.
§45
Zgodnie z art. 10 pkt 3 ustawy wymienionej w §43, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku, gdy towar był dostępny wyłącznie na zamówienie.
§46
Klient wysyła towar do zwrotu na swój koszt, na adres firmy.
§47
Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie zwracanego towaru w stanie nieuszkodzonym i bez utraty jego wartości handlowej. Do zwrotu należy dołączyć dokument zakupu: paragon lub fakturę VAT.
§48
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru, zwroty nie będą rozpatrywane.
§49
Sklep dokonuje zwrotu kwoty równej cenie towaru.
§50
Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 21 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

VIII. Reklamacje

§51

Wszystkie produkty oferowane przez sklep objęte są roczną gwarancją.
§52
W przypadku stwierdzenia wady Klient jest zobowiązany do przesłania produktu wraz z paragonem lub fakturą na adres firmy wraz z opisem wady zawierającym numer zamówienia. Prosimy również o podanie adresu na który mamy odesłać towar.
§53
Reklamacje są rozpatrywane wyłącznie w przypadku, gdy przesłane produkty można poddać ekspertyzie.
§54
Warunkiem przyjęcia soczewek do ekspertyzy jest ich zabezpieczenie przed wyschnięciem. Soczewki powinny być przesłane zanurzone w płynie w pojemniku na soczewki w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w trakcie przesyłki.
§55
Warunkiem przyjęcia okularów do ekspertyzy jest dostarczenie ich w twardym etui zabezpieczającym przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie przesyłki.
§56
W przypadku reklamacji soczewki będą przekazane przez Sklep do producenta i na podstawie wykonanej przez niego ekspertyzy ustalona zostanie zasadność reklamacji.
§57
W przypadku negatywnie rozpatrzonej reklamacji produkty zostaną przesłane do Klienta wyłącznie na jego życzenie. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący.
§58
Okres rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.
§59
Sklep internetowy nie uwzględnia reklamacji wynikających z używania soczewek niezgodnie z ich przeznaczeniem.
§60
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze uszkodzenia przesyłki, kupujący posepuje zgodnie z instrukcją w §42

IX. Postanowienia końcowe

§61

Esoczeki.pl nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie towaru, a w szczególności za działania lub zaniechania działania przez Klienta korzystającego z towaru skutkujące wynikiem innym niż przewidziany przez producenta.
§62
Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia działalności sklepu Esoczeki.pl
§63
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
Nzoz  Gabinety medyczne s.c
ul Dr Kwarty 4
28-300 Jędrzejów

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

 

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

 

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

 

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Nzoz Gabinety Medyczne
ul Dr Kwarty 4
28-300 Jędrzejów
sklep@esoczewki.pl

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

 


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................